HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ VÝPRACHTICE

Vydáno: 13.11.2005 (5586 přečtení) | Téma: Myslivecké sdružení

Ve středověku bylo provozování myslivosti a lov právem šlechty, pro které to bylo převážně zábavou. Myslivectví bylo svobodným řemeslem, kterému se bylo nutné učit. Po vydání tereziánských zákonů museli myslivci (z povolání) skládat zkoušky.

V letech 1886 – 1936 bylo právo myslivosti vázáno na vlastnictví honebních pozemků. Lovecké lístky bylo zakázáno vydávat osobám pracujícím za denní mzdu.

Vydání zákona č. 225 z roku 1947 umožňovalo vstup drobných rolníků a dělníků do řad myslivců. Zároveň jsou stanoveny minimální výměry honiteb tj. 150 – 200 hektarů.

Od roku 1962 není výkon práva myslivosti vázán na vlastnictví pozemků. Jsou vytvářeny samostatné myslivecké organizace. Začátky organizované myslivosti jsou datovány rokem 1923, kdy byla založena Českomoravská myslivecká jednota.

Důležitá změna v myslivosti je dána zákonem číslo 449/2001 Sb. Honitbu vytváří vlastníci pozemků v honebním společenstvu a dále ji pronajímají mysliveckým sdružením.

Účelem myslivosti není jen lov zvěře, ale zlepšování jejího zdravotního stavu a zlepšování kvality trofejové zvěře, regulování – odlov zvěře škodné – lišky, vrány atd. Chov a vypouštění ohrožených druhů zvěře do volné přírody např. koroptev, tetřívek, tetřev, zlepšování životních podmínek zvěře, tj. vysazování remízků a tím vytváření přirozených krytů. K velké změně životních podmínek došlo zejména v 80. letech, po změnách v zemědělství (velkovýrobou a scelováním pozemků do velkých komplexů). Zvěř přišla o přirozené kryty a částečně i o potravu vytvořením velkých lánů.

Myslivecké spolky byly založeny i ve Výprachticích. Jejich vývoj a stav byl dán politickými změnami ve společnosti. Vzhledem k tomu, že staří členové již zemřeli a nastupující generace nepřebírala informace od starých spolků, není nic známo o počtu myslivců a lovené zvěři.

Dnes se myslivcem může stát občan, který úspěšně složil zkoušky z myslivosti. S loveckou zbraní může zacházet osoba starší 18 let, která úspěšně složila zkoušku

z držení zbraní, je držitelem zbrojního průkazu, má zaplaceno pojistné. Složení zkoušek, držení loveckého lístku a zbrojního průkazu, pojištění a zakoupení zbraně je finančně náročné.

V současné době má naše myslivecké sdružení 16 členů, z toho třetina jsou myslivci do 30 let. Noví členové (adepti) jsou získáváni z řad honců, kteří mají o myslivost zájem a tím získávají i praxi.

Zdroj: Výprachtické noviny - 700 let

Autor: Vávra Daniel