ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE

Název dokumentu Typ Velikost Staž. Info
01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf 111 kB 1563 x
02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf 117.2 kB 1344 x
03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf 146.4 kB 1202 x
04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pdf 108.5 kB 1376 x
05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf 104.3 kB 1291 x
06 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pdf 121.4 kB 1251 x
07 Žádost o územní souhlas pdf 106.9 kB 1579 x
08 Ohlášení stavby pdf 126.6 kB 1556 x
09 Žádost o stavební povolení pdf 96 kB 1460 x
11 Oznámení o užívání stavby pdf 153.8 kB 1287 x
12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf 158.7 kB 1336 x
13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby pdf 157 kB 1321 x
14 Oznámení změny v užívání stavby pdf 108.4 kB 1278 x
15 Ohlášení odstranění stavby pdf 108.1 kB 1323 x
16 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pdf 65.6 kB 1392 x
17 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby pdf 53.7 kB 1558 x
18 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pdf 78 kB 1300 x
19 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu pdf 72.8 kB 1374 x
20 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad pdf 60.2 kB 1731 x
21 Žádost o dodatečné povolení stavby pdf 78.9 kB 1428 x
22 Žádost o vyjádření z hlediska ÚP k využití pozemku pdf 48 kB 2098 x
25 Smlouva o právu k provedení stavby pdf 92.9 kB 1527 x
26 Žádost o vydání stanoviska Hasičského záchranného sboru PK pdf 99.2 kB 1982 x
27 Žádost o ověření pasportu pdf 69.5 kB 2413 x
Oznámení o konání shromáždění (konání kulturní, sportovní a další akce) doc 72 kB 1121 x
Podnět na pořízení změny ÚPO doc 44.5 kB 359 x
Žádost o inviduální dotaci z rozpočtu Obce Výprachtice II doc 40 kB 1096 x
Žádost o poskytnutí informace pdf 26.4 kB 2128 x Info

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu docx 14.9 kB 215 x Info

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost (s úředně ověřeným podpisem) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).

Žádost o povolení kácení stromů pdf 34.4 kB 2294 x Info

Žádost o povolení kácení stromů dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Žádost o přidělení obecního bytu doc 67.5 kB 1464 x
Žádost o přidělení obecního bytu postaveného z dotací doc 16.5 kB 1298 x
Žádost o přístup k registru oznámení a činnostech pdf 24.8 kB 1991 x Info

Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů dle §13 odst. 3 zákona 159/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů