SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Vydáno: 28.2.2005 (15418 přečtení) | Téma: Obecní úřad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Výše cen je stanovena takto:


I. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY


Kopírování:

 • 1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč
 • 1 kopie formátu A4 oboustranná: 4,– Kč
 • 1 kopie formátu A3 jednostranná: 3,– Kč
 • 1 kopie formátu A3 oboustranná: 6,– Kč


Tisk na tiskárně:

 • 1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč


Práce s počítačem:

 • výstup z ASPI 1 minuta: 5,– Kč
 • výstup z jiných souborů 1 minuta: 5,– Kč
 • výstup z INTERNETU 1 minuta: 0,50 KčII. NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT

 • Disketa 1,44“: 15,– Kč/ks
 • CD-ROM: 30,– Kč/ksIII. NÁKLADY NA ODESÍLÁNÍ INFORMACÍ O ŽADATELI


Balné:

 • Obálka C6, DL: 0,50 Kč
 • Obálka C5: 1,– Kč
 • Obálka C4: 2,– Kč
 • Obálka dodejka: C6 1,50 Kč
 • Obálka dodejka: C5 2,– Kč


Poštovní služby:

Hodnota poštovného dle platného ceníku České Pošty.IV. MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 100,– Kč

Vyhledávání informace z více pramenů, práce vyžadující spolupráci více pracovníků, sestavování materiálů z různých podkladů. Částky jsou stanoveny za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s vyhledáváním informace.


Cestovní náklady:

Dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, hlava III. O cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.V. SPRÁVNÍ POPLATKY

Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004Sb., v platném znění, O správních poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.


Určující podmínky:

 1. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
 2. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
 3. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
 4. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.
 5. Všechny druhy dokumentů a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku.
 6. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku.