JAK JE TO S KONÁNÍM RŮZNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI

Vydáno: 31.8.2007 (3118 přečtení) | Téma: Informace

V poslední době vyvstaly některé problémy s konáním společenských akcí v obci, jejich povolováním a zakazováním těchto akcí. Máme na mysli zábavy, plesy a další společenské akce.

Povolování těchto akcí se řídí zákonem č. 84/1990 Sb. Podle tohoto zákona mají občané právo se pokojně shromažďovat. Tato shromáždění musí být oznámena obecnímu úřadu v místě konání. Organizátor akce je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu nejméně 5 dnů a ne dříve než 6 měsíců před konáním akce. Pokud jde o akci, která se koná mimo veřejná prostranství pod širým nebem, je nutno doložit i souhlas vlastníka dotčených pozemků.

Povolení není nutno jen a pouze u těchto shromáždění:

  1. shromáždění svolaných právnickou osobou, přístupných jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům,
  2. shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných náboženských průvodů,
  3. shromáždění konaných v obydlí občanů,
  4. shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách

Z tohoto zákona vyplývají i další práva a povinnosti jak organizátorů, tak účastníků shromáždění i obecního úřadu. Organizátor má právo zvát osobně, písemně či jinou formou k účasti na shromáždění, má právo i na vyhlášení místním rozhlasem a podle možností a okolností i na pomoc úřadu. Pokud ovšem byla platně splněna oznamovací povinnost, pokud ne, toto právo organizátorovi zaniká. Dále je organizátor povinen zajistit klidný průběh shromáždění a to za pomoci pořadatelů, v případě narušení pokojného průběhu může požádat o pomoc úřad nebo Policii ČR. V neposlední řadě má i povinnost shromáždění ukončit.

Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů pořadatelů akce a po ukončení se pokojně rozejít. Účastníci shromáždění nesmějí mít rovněž u sebe střelné zbraně nebo výbušniny ani jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví.

V případě, že by konání některé akce narušilo veřejný pořádek, může Úřad s ohledem na místní podmínky navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo jindy nebo jinde. Úřad může též uložit organizátorovi ukončení akce konané ve večerních hodinách tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu. Úřad může shromáždění zakázat v případě, že oznámený účel jednání by směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva občanů, nebo k dopouštění se násilí nebo hrubé neslušnosti či jinak porušovat Ústavu a zákony. Dále může úřad zakázat shromáždění i v případě, pokud by se mělo konat na nebezpečném místě, nebo by se konala na stejném místě a ve stejnou dobu dvě shromáždění, nebo pokud by bylo nutné omezení dopravy a zásobování, které by bylo ve vážném rozporu se zájmem obyvatelstva; v těchto případech je možné se dohodnout na jiném místě, či termínu konání shromáždění. V případě konání dvou akcí najednou ve stejný čas i na stejném místě, rozhoduje čí oznámení bylo doručeno dříve, pokud toto nelze určit, rozhodne se mezi nimi losováním.

Další věcí, kterou tento zákon upravuje, je i stanovení přestupků proti právu shromažďovacímu a výše pokut, a to následovně.

Pod pokutou do 5.000,– Kč tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá zakázané shromáždění či poruší povinnost klidného průběhu. Neuposlechne-li pořádkových opatření určených pořadateli, nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností, nebo neoprávněně ztěžuje účastníkům přístup na shromáždění nebo jim v tom brání.

Pod pokutou do 10.000,– Kč pokud má jako účastník shromáždění u sebe střelné zbraně nebo výbušniny nebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví anebo v případě zásahu Police má zakrytý obličej způsobem znemožňujícím jeho identifikaci.

Pod pokutou do 7.000,– Kč tomu, kdo neoprávněně vnikne do shromáždění, nepřístojným chováním brání v konání shromáždění nebo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli.

Z výše uvedeného vyplývá, že obecní úřad může povolit shromáždění až poté, co obdržel písemnou žádost o konání takovéhoto shromáždění.

Pokud tedy z jakékoliv strany jsou připomínky k tomu, že se akce nemohla konat, je nutné si současně položit otázku, zda konání či nekonání akce bylo v důsledku nevydání povolení obecního úřadu, případně zda jsou příčiny, proč se akce neuskutečnila, jiné.