KOTLÍKOVÉ DOTACE V PARDUBICKÉM KRAJI

Vydáno: 13.8.2015 (1656 přečtení) | Téma: Akce v obci

Pardubický kraj připravuje projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (podrobnosti níže).

Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15–30 % bude financovat žadatel – fyzická osoba.

Za účelem zjištění předběžného zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj dotazník, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Data získaná z dotazníku nám pomohou nastavit podmínky dotačního programu. Dotaznik naleznete zde: https://www.pardubickykraj.cz/…bickem-kraji.


Základní podmínky podpory (podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny):

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014–2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení bude zveřejněn v seznamu výrobků a technologií, který bude veden Státním fondem životního prostředí ČR.


Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby. Předmětem podpory bude:

kotel na pevná paliva,

kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),

kotel na biomasu,

plynový kondenzační kotel,

tepelné čerpadlo.


V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a také „mikro“ energetická opatření, do kterých patří:

zateplení střechy nebo půdních prostor

zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

dílčí výměna oken

výměna vstupních a balkonových dveří

instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací


Podporována nebude:

výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,

výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,

výměna zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti).


Výše podpory:

70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,

80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)


Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech (obcích) Česká Třebová, Holice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Linhartice, Pardubice, Svitavy, Jablonné nad Orlicí).

Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být 127,5 tis. Kč. Náklady na mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč z maximálních celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje mohou zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné soustavy. Mezi způsobilé výdaje může patřit také dodávka a instalace akumulační nádoby, realizace „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním zařízení do užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do kolaudace – uvedení do trvalého provozu) a rovněž náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (v případě prokazování úrovně dle vyhlášky o energetické náročnosti).


Předběžný harmonogram:

15. červenec – 30. září 2015: vyhlášena 1. výzva pro kraje, podání krajského projektu

říjen – prosinec 2015: proces hodnocení a schvalování krajských projektů


Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro fyzické osoby ze strany Pardubického kraje je v prvním čtvrtletí 2016

Informace o kotlíkových dotacích zde budou pravidelně aktualizovány. Další informace můžete nalézt i na webu www.opzp.cz, popř. v dokumentech ke stažení níže.


Kontakty pro případné dotazy:

Ing. Adam Kubíček, email: adam.kubicek@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.