POVOLENÍ NA ODBĚR PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY, POVOLENÍ NA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Vydáno: 6.3.2007 (3642 přečtení) | Téma: Informace

Vážení spoluobčané, jak jsme uvedli již v minulém čísle Výprachtických novin, zanikají ke dni 1. 1. 2008 podle zákona č. 20/2004 Sb. povolení k odběru povrchových i podzemních vod a také povolení k vypouštění odpadních vod. Problémy s tímto spojené nejsou jednoduché a záleží na mnoha okolnostech. Budeme se snažit Vás informovat o všech nových zjištěních v dané věci i v dalších číslech Výprachtických novin. V nejbližších dnech čekáme vyjádření od Odboru životního prostředí MěÚ Lanškroun.

Zánik povolení se nevztahuje na platná povolení, která nabyla právní moci po 1. 1. 2002 a na odběry podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (mají ze zákona výjimku). Zde však je nutno rozlišovat, kdy byla studna vybudována. Jedná se o tyto dva případy:


 1. Odběr ze studny prokazatelně vybudované před rokem 1955 se považuje za povolený.
 2. Odběr ze studny vybudované po roce 1955 musí být povolen. Pokud jde o individuální zásobování domácností pitnou vodou (např. vaření, koupání, WC, zalévání zahrady, napájení zvířat apod.) stávající povolení nezanikají ani po 1. 1. 2008, pokud žádné povolení nemáte, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad – v našem případě Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí. Potřebný formulář je k dispozici i na našem obecním úřadě, ale také na adrese: http://www.zanikpovoleni.cz. Podle vyjádření výše uvedeného úřadu lze legalizaci těchto studní řešit dle ustanovení § 129 stavebního zákona a dle ustanovení § 15 vodního zákona. Předpokládá to vyhotovení zakreslení skutečného provedení stavby, tj. pasport stavby (studny a patrně i vodovodu) oprávněnou osobou včetně zaměření stavby oprávněnou osobou, pokud tato studna není evidentně ve sklepě nemovitosti, která má své číslo stavební parcely (tudíž její situování je zřejmé) a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí tj. hydrogeologa.


V obou těchto případech musí jít o fyzickou osobu nepodnikající, pokud ovšem adresa provozovny je shodná s adresou trvalého bydliště, není tento odběr považován za individuální zásobování domácností pitnou vodou a vztahuje se na něj zánik povolení.

Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních musíte mít povolení příslušného vodoprávního úřadu (v našem případě opět Odbor životního prostředí MěÚ Lanškroun). Povolení nemusíte mít v případě, že jste napojeni na kanalizaci, nebo pokud máte žumpu a doklad o jejím vyvážení. Septiky s přepadem, bez povolení k vypouštění odpadních vod, jsou nepřípustné.


Časté dotazy (z http://www.zanikpovoleni.cz)?


 1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
  Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
 2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
  Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.
 3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
  Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
 4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
  Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
 5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
  Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu č. 62/1988 Sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb. (zejména hydrogeolog). Jeho vyjádření je podkladem k vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
 6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno ?
  Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
 7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám ?
  Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.
 8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem ?
  Nutnost mít povolení by se nemělo chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišel.
 9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
  Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl byste neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.
 10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své nemovitosti ?
  Ano, musíte, pokud studna byla vybudována po 1. 1. 1955. Ne, nemusíte pokud studna byla vybudována před rokem 1955. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody.
 11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
  Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.
 12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
  Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
 13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?
  Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
 14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
  Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.


Na Vaše případné dotazy budeme reagovat v dalších číslech Výprachtických novin, abychom opět uveřejnily nejčastější dotazy.