VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝPRACHTICE

Vydáno: 20.3.2014 (2072 přečtení) | Téma: Územní plán obce

Obrázek: Znak obceVážení občané, upozorňujeme Vás na skutečnost, že dne 18.3.2014 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu proběhlo veřejné projednání územního plánu (ÚP). V dané souvislosti každý z občanů může do 45 dnů ode dne vyvěšení (formou veřejné vyhlášky) územního plánu podat připomínky do návrhu územního plánu obce Výprachtice. Lhůta pro podávání připomínek k územnímu plánu obce Výprachtice končí dnem 18. 4. 2014. Vzhledem k tomu, že na veřejném projednání ÚP bylo velmi málo místních občanů, dovolte nám, abychom Vás o proůběhu projednání ÚP informovali.


 1. Pořizovatelka ing. arch. Jarmila Filipová seznámila přítomné s průběhem projednání územního plánu, vysvětlila další postup dle stavebního zákona a podala informaci o způsobu projednání SEA.
 2. Komplexní informace o přijatém řešení konceptu územního plánu Výprachtice podal projektant ing. arch. Michal Hadlač. Podrobně přítomné seznámil s koncepcí návrhu, informoval o dokumentaci SEA a o vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území.
 3. Úředníci MěÚ Lanškroun, odboru životního prostředí, podrobněji probírali jednotlivé části ÚP z hlediska zájmů ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu, ochrany vod, souladu textové části a grafické části územního plánu v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů.
  Po projektantovi požadoval vysvětlení vymezení některých ploch pro rekreaci, zajištění odkanalizování dešťových vod v navrhovaných plochách, zakreslení několika vodotečí v území.
  V textové části nenašel odkazy na lokality s výskytem bledulí.
  Projektant konstatoval, že zdrojem informací byly úap, v nichž se takové údaje nevyskytly. Všechny nedostatky budou shrnuty do stanoviska dotčených orgánů k návrhu ÚP Výprachtice.


Občané byli podrobněji seznámeni s procesem vyvěšování veřejných vyhlášek, projednávání územních plánů a bylo odpovězeno na několik samostatných konkrétních dotazů ohledně vysvětlení použitých zkratek ve výkresech a orientace v textových částech úp.


Závěr: Obec Výprachtice nemá zájem nikoho omezovat ve svých záměrech výstavby na území obce. Na druhé straně je obec omezena tzv. územím NATURA 2000, kdy na větší části našeho území platí přísná pravidla ochrany přírody právě z důvodu výskytu zváště chráněných živočichů (Chřástal polní). Tato skutečnost má dopad na omezení rozsahu výstavby, což jsme byli nuceni na základě studie SEA a NATURA, kterou vypracovali pověření odborníci, akceptovat. Územní plán proto balancuje mezi rozsahem výstavby, který vyplývá z Vašich požadavků a rozsahem výstavby, který nám byl dotčenými orgány a zpracovateli SEA a NATURA umožněn. Pokud tedy někdo tvrdí, že obec nechce povolit výstavbu, je pravda taková, že obec může pouze to, co je jí zákonem z hlediska ochrany přírody a krajiny dovoleno.


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

 • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
 • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
 • Povinné údaje jsou označeny *.