ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝBORU ZO SDH VÝPRACHTICE ZA ROK 2006

Vydáno: 6.3.2007 (2584 přečtení) | Téma: SDH Výprachtice

Během roku 2006 se konalo 11 výborových schůzí dle rozpisu a 4 mimořádné výborovky dle potřeby a nutnosti. Účast na těchto schůzích byla 67%. Větší, dá se říci 100% účast, byla hlavně v zimních měsících. Slabší účast byla hlavně v letních měsících, ať už z důvodů pracovního zaneprázdnění, turnusových prací, dovolených a jiných překážek. V roce 2006 byla uskutečněna 1 valná hromada dne 7. 1. 2006.

V 14. 1. 2006 jsme uspořádali tradiční hasičský ples a tradiční dětský maškarní karneval dne 15. 1. 2006. Tyto naše akce se stále těší velké oblibě široké veřejnosti, i když náklady na pořádání těchto akcí stále stoupají a budeme muset vymyslet způsob jejich zajištění. Na tomto místě bych chtěl všem, kteří se na těchto velmi zdařilých akcích podíleli, poděkovat.

Dne 13. 1. 2006 se naši zástupci zúčastnili valné výroční hromady v Bystřeci. V měsíci lednu jsme dokoupili vybavení do hasičské zbrojnice a do naší kuchyňky od pana Nastoupila z Čermné, který ukončil provoz své vinárny.

Během ledna a února také proběhlo několik jednání na našem obecním úřadě se starostou obce JUDr. Stejskalem Miroslavem. Tato jednání se zabývala většinou sháněním finančních prostředků na naši činnost, vybavení a vystrojení. Dále byli OÚ jmenováni někteří noví funkcionáři ZO SDH a JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce), kteří musí být jmenováni obecním úřadem. Byly sepsány nové dohody o členství v JSDHO, proběhlo speciální vyšetření devíti členů JSDHO na používání dýchacích přístrojů – máme 4 kusy těchto přístrojů.

V měsíci březnu jsme strávili hodně času na opravách našich sirén a musím konstatovat, že i přes veškeré urgence nejsou naše obecní sirény v takovém stavu, v jakém bychom je potřebovali! Byl opraven tekoucí kotel v hasičské zbrojnici, dále byly opraveny mikrofony v zásahových autech. Zakoupili jsme 2 kusy nových halogenových svítidel, sadu nových pracovních uniforem pro 1. družstvo JSDHO díky reklamní smlouvě s panem ing. Jiřím Olivou, za což mu patří naše velké poděkování. Dne 18. 3. 2006 proběhlo v naší hasičské zbrojnici školení zásahovky s dobrou účastí. Dne 25. 3. 2006 proběhlo pod vedením naší organizace noční taktické cvičení okrsku č. 4. I přes nepřízeň počasí – mraky sněhu, později hustý déšť – cvičení splnilo to, co jsme od něho očekávali po všech stránkách. Toto noční cvičení se těšilo i velkému zájmu nejen široké veřejnosti z naší obce, ale i obecního úřadu v čele se starostou obce a jeho manželkou.

Koncem měsíce března byla naší JSDHO vyhlášena pohotovost – zvýšené hladiny řek a potoků v nejbližším okolí.

Ve dnech 31. 3. až 1. 4. 2006 byla starostou obce vyzvána JSDHO k odstranění překážek v místní říčce, které bránily volnému průtoku a hrozilo vylití z koryta. Za tuto práci patří zvláštní poděkování těmto členům, kteří se této akce zúčastnili za krajně špatného počasí: Falta Jiří, Pfeifer David, Skalický Ondra, Chaloupek Libor, Tomiška Ondra, Chládek Michal, Langr Ríša, Doleček David, Pfeifer Petr ml. a Pfeifer Petr st.

V měsíci dubnu byla provedena oprava PS 12, opravu kvalitně provedli Merta František, Merta Pavel, Merta Kamil a Skalický Jarda ml.

V měsíci březnu a hlavně v dubnu byla bratrem Skalickým Jardou ml. provedena demontáž a následně montáž nového roštu v sušárně hadic. V dubnu proběhlo pravidelné proškolení velitele jednotky, zástupců velitele jednotky, velitelů družstev a strojníků. Zúčastnili se všichni, kteří se tomuto proškolení musí každoročně podrobit.

V 7. 5. 2006 jsme se zúčastnili oslav sv. Floriána ve Výprachticích v místním kostele. Dne 8. 5. 2006 jsme se zúčastnili kladení věnců u pomníku padlých z 1. a 2. světové války. Dne 13. 5. 2006 jsme se zúčastnili úklidu příkopů a části lesa od Štanclů na Haldě směrem do Nepomuk. Dne 27. 5. 2006 proběhla velká úklidová akce v okolí hasičské zbrojnice, septiku a požární nádrže.

V květnu ale máme i jeden restík, kdy se nám nepodařilo zajistit patřičný počet členů na soutěž v požárním sportu v Bystřeci. Bylo to zapříčiněno neochotou některých požádaných členů, dále nemocností, ale i pracovním zaneprázdněním některých členů. V této problematice se pravděpodobně musíme věnovat s patřičným časovým předstihem.

Dne 31. 5. 2006 byla naší organizaci předána od HZS Ústí nad Orlicí plně funkční a vybavená Tatra 148 s pohonem na všechna kola.

V červnu a červenci byly prováděny jenom menší a drobné údržbářské práce na technice, výzbroji a výstroji.

5. – 6. 8. 2006 jsme zajišťovali stánkový prodej na tradiční Výprachtické pouti. Za tuto akci bych chtěl hlavně poděkovat Ivě Skalické a Pavlu Mertovi.

27. 9. 2006 jsme byli utrácet větší sumu peněz ve výzbrojně v Hradci Králové – díky dotaci z Pardubického kraje a dotaci Obecního úřadu ve Výprachticích. Byly zakoupeny: 2 speciální obleky Nomex 3, 4 přilby Pab Fire, 4 osvětlení na přilby, 2 speciální obuvi, 1 speciální osvětlení na přilbu. Vše za 52.000 Kč.

V odpoledních hodinách dne 27. 9. 2006 jsem byl požádán starostou obce o pomoc při pátrání po volajícím o pomoc v dolní části naší obce. Jednalo se o paní Vondrovou, která spadla do potoka a sama nebyla schopna si pomoci.

Dne 28. 9. 2006 byla bratrem Petrem Pfeiferem ml. zjištěna závažná porucha na řízení Tatry 148. Porucha byla okamžitě opravena a auto bylo schopné dalšího zásahu.

V říjnu byl obecním úřadem zakoupen do hasičské zbrojnice nový kotel, protože starý již nebyl opravitelný – i s montáží skoro 40.000 Kč. Dne 21. 10. 2006 jsme byli požádáni starostou obce o pomoc při doplnění vody do nové ČOV v obci – celkem bylo navezeno 80.000 litrů vody.

V listopadu a prosinci 2006 byla provedena přestavba protipožární příčky v kotelně hasičské zbrojnice. Za tuto práci a za práci při různých opravách a údržbách, bych chtěl poděkovat domovníkovi Petru Pfeiferovi ml.

Dne 19. 11. 2006 jsme prováděli čištění kanálů na Haldě směrem do Výprachtic.

V prosinci 9. 12. 2006 proběhla v naší organizaci inventura. Byly zjištěny některé nedostatky, které byly na místě odstraněny a některé budou odstraněny v měsíci lednu roku 2007.

Dne 17. 12. 2006 u nás byla inspekční návštěva z HZS Lanškroun mjr. Bc. Katzer Jiří – ohledně vybavenosti naší jednotky. Bylo konstatováno, že některé vybavení nevyhovuje a některé zcela chybí např. vybavení na odchyt včelstev, vybavení na únik ropných produktů (vapex) a další vybavení. Tento problém budeme dále s Jiřím Katzerem řešit v nejbližších týdnech.

V brigádnické činnosti jsme se soustřeďovali hlavně na drobné údržbářské práce na technice, výzbroji a výstroji, prováděli jsme pravidelné kondiční jízdy veškeré techniky na nejhůře přístupná místa v rámci celého okrsku č. 4, prováděli jsme drobné terénní úpravy v okolí zbrojnice, parkoviště atd. Celkem bylo v roce 2006 odpracováno 2.345 hodin!

Závěrem mé zprávy o činnosti ZO SDH Výprachtice mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkoval všem členům, kteří se aktivně zúčastňovali veškerého života naší organizace v roce 2006. Chtěl bych poděkovat sponzorům, fandům a příznivcům, bez kterých bychom nemohli tuto záslužnou práci a vůbec celou činnost vykonávat. Chtěl bych poděkovat i obecnímu úřadu v čele se starostou JUDr. Stejskalem. Nebýt jeho známostí, velkého pracovního nasazení a obětavosti, těžko bychom měli to, co máme a těžko bychom mohli plnit náročné úkoly.


Zpráva o stavu zásahovky – JSDHO Výprachtice – JPO III. k 1. 1. 2007

V jednotce JSDHO Výprachtice je zařazeno celkem 19 členů a 10 členů je připravováno jako plnohodnotní náhradníci za odcházející členy z 1. družstva JSDHO a 2. družstva JSDHO Výprachtice. Všichni členové JSDHO Výprachtice jsou nositeli odbornosti hasič II. a III. stupně a různých hasičských uznání a vyznamenání. Všichni členové JSDHO jsou pravidelně proškolováni a přezkušováni (řidiči).

Někteří členové JSDHO na vlastní žádost byli přeřazeni do družstva náhradníků a někteří ukončili členství v JSDHO ze zdravotních či jiných důvodů.

I těmto členům bych chtěl velice poděkovat za jejich mnohaletou práci v různých funkcích těchto zásahových družstev. Poděkování jim patří za jejich ochotu dát něco navíc ze svého volného času pro dobro nás všech.

I když se stále častěji potýkáme s různými problémy při zajišťování řádného chodu zásahovky – uvolňování ze zaměstnání, doplňování novými členy, proškolování, značné částky na výstroj a výzbroj a další překážky, osobně si myslím, že jednotka je životaschopná. Je na velice dobré úrovni, má dobré vybavení a vystrojení a v neposlední míře jsou na všech místech proškolení členové. Osobně přeji jednotce co nejméně výjezdů k čemukoli.


Výjezdy požární techniky ZO SDH Výprachtice – JSDHO v roce 2006 k 12. 11. 2006

8.1. – požár ZAKOV Lanškroun

8.2. – propadlá střecha kravína, H. Heřmanice

18.2. – spadlá stodola do vozovky, Výprachtice p. Šlézová

12.3. – úklid sněhu na střeše na požádání p. Chmelaře, Výprachtice

18.3. – propadlá střecha na statku, Rudoltice, na požádání

25.3. – noční taktické cvičení ve Výprachticích

31.3. – hrozba povodní, vyčištění místní říčky

1.4. – hrozba povodní, vyčištění místní říčky

2.4. – čištění průtoku místní říčky, vysávání studní a sklepa

13.5. – úklid lesa Výprachtice – Halda

23.7. – požár lesa Čenkovice – Buková hora – Suchý vrch

27.9. – hledání volajícího o pomoc – p. Vondrová


Zpráva o stavu členské základny ZO SDH Výprachtice ke dni 1. 1. 2007

Stav členské základny k 1. 1. 2007 činil 79 členů, z toho 6 žen a 73 mužů. K 31. 12. 2006 ukončili členství v organizaci někteří členové. Ať už je vedlo cokoliv při rozhodování o ukončení členství, chtěl bych jim za práci, kterou vykonali pro naši obec, co nejsrdečněji poděkovat.

Je mi jasné, že udržet početní stavy jako byly v dřívějších letech nebude jednoduché, pro stále větší migraci z naší krásné vesničky. Máme připraveny a vytipovány asi dvě desítky potencionálních členů, které v nejbližších dnech a týdnech obejdeme a navrhneme jim členství v organizaci či zásahové jednotce. V neposlední řadě potřebujeme i nové tváře do výboru naší organizace, aby se činnost stále více rozvíjela na všech úsecích dobrovolné práce, která by si podle mne zasloužila ještě více zájmu státních orgánů, ale i široké veřejnosti.

Doufám, že můj zdravotní stav se už zlepšil natolik, že budu moci se této záslužné práci věnovat naplno a jak nejlíp umím.


Stužky + medaile ZO SDH Výprachtice 2006

Skalický Josef ml. – 10 let

Skalický Jaroslav ml. – 10 let

Koubek Jan – 10 let

Pfeifer David – 10 let

Tomiška Petr – 10 let

Merta Rudolf – 30 let

Hanzlíček Václav – 50 let + děkovný list za 50 let obětavé práce pro PO


Skalická Ivana – ČU ZO SDH

Tomiška Ondřej – ČU ZO SDH

Skalický Jaroslav ml. – ČU OSH ČMS

Chaloupek Libor – MZPP

Skalický Rudolf – MZPP

Skalický Stanislav – MZZ (1940)


Vyhodnocení se konalo na výroční valné hromadě základní organizace sboru dobrovolných hasičů ve Výprachticích, která se konala dne 6. 1. 2007 v hasičské zbrojnici ve Výprachticích.

Autor: Pfeifer Petr