INFORMACE O NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU

Vydáno: 30.6.2008 (3715 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona schválené dne 10.6.2008 PSP ČR vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů podléhajících zákonu o střetu zájmů nejdříve za rok 2008, přičemž lhůta k podání je do 30.června 2009.


Nahlížení do registru je možné na základě písemné žádosti pouze osobně v úředních hodinách, po předchozí domluvě se starostou obce (mimo dovolenou služební cesty starosty apod.). Starosta musí být vždy osobně přítomen.


Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž Obecní úřad Výprachtice (OÚ) neposkytuje fotokopie dokumentů vedených v registru.


Nahlížení do registru bude umožněno na základě ověřené písemné žádosti prostřednictvím registračního místa obecní úřad Výprachtice, Výprachtice čp. 3, 561 34 Výprachtice.


Doporučený postup k vydání uživatelského jména a hesla:

  1. seznámit se s podmínkami za kterých bude umožněno nahlédnout do registru
  2. osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do budovy obecního úřadu ve Výprachticích, na adrese Obecní úřad Výprachtice v úřední dny, tj. pondělí a středa od 07.00 do 17.00 hodin; telefonicky na čísle 736535787, 465391219 požádat starostu obce o umožnění návštěvy registračního místa.
  3. předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci ověřena písemně podaná Žádost o osobní nahlížení do registru, kterou žadatel vyplní a podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude umožněno nahlédnout osobně do registru.


Poučení: Přestupkem je rovněž používání nebo další zpracovávání údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře (§ 13 odst. 7).