POVINNOSTI VLASTNÍKA POZEMKU

Vydáno: 6.3.2007 (5862 přečtení) | Téma: Povinnosti občanů

Vážení občané, přestože podle kalendáře máme ještě zimní čas, počasí se však spíše chová jako jarní, začínají rašit jehnědy a kvést bledule. Považujeme proto za vhodné Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek, je povinen dle zákona „o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ omezovat výskyt a šíření plevele. Povinnosti vlastníka pozemku nebo osoby, která pozemek užívá z jiného právního důvodu (nájem, atp.) omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevele, jsou stanoveny ust. § 3 odst. 1 písm. a) zák. číslo 326/2004 Sb., v platném znění.

Nad plněním povinností podle tohoto zákona, kam určitě spadá i sekání travních porostů, dohlíží orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče. Konkrétně se jedná o orgány obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro nás tímto úřadem je Městský úřad Lanškroun. Tento úřad může podle § 73 projednávat přestupky a jiné správní delikty proti zmíněnému § 3 odst. 1 písm. a) – tj. výskyt a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy (neudržovaných pozemků) a které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat. Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30 000,– Kč, právnické osobě až do výše 500 000,– Kč.

Víme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností.

Dotazem u některých okolních zemědělských podniků jsme zjistili, že náklady na likvidaci plevele jdou u těchto do statisíců. Náklady na likvidaci plevele se přitom každoročně zvyšují. Považujeme proto za svou povinnost Vás poprosit, abyste se dívali kolem sebe a upozornili včas na každého, kdo pozemky neudržuje. Za Vaši pomoc Vám předem děkujeme, ušetříte tím peníze nás všech.