VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Vydáno: 28.2.2006 (6538 přečtení) | Téma: Výroční zprávy

O poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  • počet podaných žádostí o informace za rok 2005: 2
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí za rok 2005: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 1 rozsudek
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: nebyly uloženy žádné
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: neuvedeny

Opis podstatné části rozsudku:

Žalobce: Obec Výprachtice, 561 34 Výprachtice čp. 3

Žalovaní: Martin Kocourek a Martina Kocourková, bytem Výprachtice čp. 7


Soud rozhodl o přivolení k výpovědi z nájmu bytu takto:

  • Soud přivoluje k výpovědi z nájmu bytu 3 + KK nacházejícího se ve 3. Nadzemním podlaží domu čp. 7 ve Výprachticích, kterou podal žalobce žalovaným. Tříměsíční výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po právní moci rozsudku. Žalovaní jsou povinni byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů po zajištění náhradního přístřeší.
  • Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradu nákladů řízení 1.000,– Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.


Odůvodnění: Žalobou ze dne 13.7.2005 se žalobce domáhal přivolení k výpovědi nájmu bytu 3 + kk, nacházejícího se v 3. Nadzemním podlaží domu čp. 7 ve Výprachticích, ze dne 01.08.2005, kterou dal žalobce žalovaným z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. d) ObčZ. Nájemci porušují hrubě své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu po dobu delší než tři měsíce.