KAPLIČKA NA TRHOVICI

Vydáno: 16.10.2005 (7874 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kaplička na TrhoviciBezdětní manželé Jan a Josefa Valentovi z Výprachtic č. 258 chtěli původně ku cti a slávě Boží postaviti na svém pozemku u silnice na Trhovici nějaký sloupek s obrázkem. Radili se o té věci s místním farářem Václavem Bruknerem, se stavitelem a s jinými občany a rozhodli se postaviti malou kapličku.


Na jejich žádost, řízenou p. farářem, z 5. 5. 1889 odpovědělo c. a k. okresní hejtmanství v Lanškrouně ve srozumění s biskupskou konsistoří v Hradci Králové dopisem z 21. 9. 1889, že proti stavbě kaple na pozemku číslo parcele 1266 nestává žádné překážky, pokud z technického a politického stanoviska není nic na závadu, při čemž se však podotýká, že zmíněná kaple ve vzdálenosti nejméně 2 metry od zevnějšího okraje silničního příkopu stavěti se má a silniční příkop v šířce kaple patřičně zřízeným můstkem opatřiti se musí, který držitel pole č. parc. 1266 vždy v dobrém stavu udržovati povinen bude.


Manželé Valentovi mínili stavěti jen malou kapličku, ale stavitel Jansa z Čermné, význáním evangelík, vypracoval stavební plány na kapli větší, stavěnou ve slohu gotickém, pod jejíž střechou by se mohly konat i pobožnosti. Návrh ten se všeobecně líbil a byl proto i uskutečněn.


Aby udržování kaple bylo zajištěno, sepsána listina tohoto znění: „Na pozemku čís. par. 1266 naši usedlosti číslo p. 258 ve Výprachticích patřícímu jest vystavěna kaple. By tato kaple vždy v dobrém stavu udržována býti mohla, věnujeme k účelu tomu kapitál 50 zlatých rakouské měny, slovy padesát zlatých r. č., kterýžto kapital na naší (manželů Jana a Josefy Valentových) usedlosti číslo p. 258 ve Výprachticích pojištěn býti má a mají se úroky z této částky k výše uvedenému účelu použíti. Zároveň dáváme my manželé Jan a Josefa Valentovy svolení, aby se částka tato 50 zl. r. č. na naši usedlosti č. p. 258 ve Výprachticích knihovně vložila.


V Lanškrouně, 29. června 1889. Jan Valenta, +++ to je znamení ruky Josefy Valentové, připsal Josef Šilar. Dle této listiny podle výměru z 4. 7. 1889 č. 5874 jest zapsáno v pozemkových knihách na č. 258 právo zástavní na 50. – zl. s 5 % úrokem k udržování kaple.


Na přání a dle dopisu biskupské konsistoře v Hradci Králové byl dne 20. února 1890 sepsán u obce protokol, že obec Výprachtická spravovati bude kapitál 50 zlatých, úroky z něho bude každoročně vybírati a ukládati do spořitelny v Lanškrouně a účty o tom bude předkládati faráři výprachtickému ku schválení a stvrzení a který ty nashromážděné úroky časem dle potřeby na opravu vyzvedne. Podepsali: Jan Kobza, v. r., starosta, Václav Brukner, v. r. farář.


Jan Macek, aktuár, v. r. Josef Skalický, radní a svědek, v r. Frant. Prokopec, výbor a svědek, v. r. Dne 12. 12. 1890 č. 4312 udělila konsistoř licenci ku posvěcení kaple p. faráři Václavu Bruknerovi. Oltář, okna, dveře i lavice, všechno v gotickém slohu a barvami malované zhotoveno bylo v dílně u Skalických, vulgo Matoušů. Hlavně všechny ty řezby prováděl Jan Skalický, který působil dlouho jako truhlář mezi řádovými bratry v klášterech a na konec i sám řádovým bratrem – fráterem – se stal. Nad oltářem umístěn byl veliký obraz P. Marie, přinesený až z Čenstochova v Ruském Polsku. Po stranách umístěno 14 obrazů křížové cesty.


Svěcení kaple vykonal v neděli 6. července 1890, na svátek navštívení Panny Marie, zdejší farář Václav Brukner.


Roku 1956 nechal Petr Skalický se svou manželkou Boženou, majitelé čísla pop. 258, kapli znovu omítnout. Původní – gotická – fasáda však již provedena nebyla.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: