KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Vydáno: 14.10.2005 (17264 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kostel Proměnění páněKdy postaven byl první kostel ve Výprachticích, to přesně nevíme. Mohlo to být po založení vesnice v druhé polovině XVII. století. Poznamenáno je, že stál již roku 1350 – Weipersdorf Pfarrdicta plebana Episcopi Litomyšlensis – Anno 1400.

Roku 1440 byl již jako farní kostel. Působil tu plebán Štěpán, který pak byl v Hnátnici.

Kostel stál na témž místě co nynější, na návrší zvaném Tábor. Poboření kostela Husity za válek roku 1421 je možné, ale není dokázáno. Obyvatelé Výprachtic přijali víru podobojí. V XV. a XVI. století byli utrakvisty. Dle toho konaly se i bohoslužby v kostele. Českých bratří ve Výprachticích mnoho nebylo, jen hlouček.

Spodní část věže kostela, která dosud stojí, postavena byla roku 1590. Neměla báně, byla pokryta střechou jako jiné stavení. Věž byla stavěna dokonaleji a při stavbě používalo se již i vápno. Z toho se soudí, že byla nově přistavena k stávajícímu již kostelu. Zvony nebyly zavěšeny na věži. Byly pořízeny dříve a visely, jak toho času bylo obyčejem, na malé, ke kostelu přistavené zvonici, tak zvané „kobce“, skrz kterou se chodilo na hřbitov a do kostela. Tato chodba s bránou a zvonicí byla jako zbytečná r. 1815 odklizena.

Za hlavním oltářem dřívějšího kostela nalezen byl základní kámen s nápisem: “Tento chrám je ku cti Boží v den svatých apoštolů Šimona a Judy létě Páně 1590 posvěcen“. Jméno světícího není uvedeno, ale jest oprávněná domněnka, že to byl pražský biskup Martin, který toho roku světil děkanský kostel v Lanškrouně a při této příležitosti vysvětil i kostel ve Výprachticích.

Roku 1668 při opravě kostela byla věž o 1 sáh zvýšena. Roku 1691 za rychtáře Jana Mlejnka, kostelníků Pavla Černohorskýho, Adama Kubova a Pavla Kubova, rektora školního Jakuba Viktorina z nákladů od žáduší byla kostelní věž ještě o 4 sáhy zvýšena a ze dřeva na ni postavena báň. Do věže zavěšeny zvony. Velký zvon z r. 1538 a prostřední zvon z r. 1572.

Dle reskriptu z 16. 7. 1792 bylo na opravu kostela z církevní pokladny povoleno 86 zlatých a 14 krejcarů.

Zdejším drsným počasím kostel velmi trpěl a roku 1815 vypadal na spadnutí. Byl proto rozbořen. Zůstala z něho pouze věž.

29. IV. 1816 vyměřeny základy nového, o 1 sáh většího kostela. 13.5.1816 položen a posvěcen základní kámen. Pronajaté stavební práce rychle pokračovaly, takže ještě na podzim stavba dostala se pod střechu. Protože proti plánu vrchnosti nad kostelem postavila se malá věžička „Sanktusová“ pro zavěšení malého zvonu – umíráčku, musela náklady s tím spojené – 189 zlatých – zaplatit obec.

Dne 8. srpna 1816 stržena s věže stará báň. Pak stavěna nová. 28.8.1818 po dokončení stavby zasazen slavnostně na báň kostela závěrečný knoflík s pamětním spisem. Týž den zavěšeny do velké věže 3 zvony – z let 1538 – 1572 – 1660 a na malou věžičku malý 36 kg zvonek – Sanktusový – z roku 1708. Pátý malý zvonek u sakristie byl ulit r. 1666. Stavba kostela stála 17.650.30 zlatých šajnů, neb 7.060 zlatých a 72 krejcarů konvenční měny.

Dne 1.8.1819 o 10.hod. dopoledne byl kostel, bez účasti jiných kněží, lokalistou Josefem Ondřejem Stehno posvěcen. Hlavní oltář z r. 1819 od Josefa Girsche v Šumperku stál 700 zl. Bylo by se mnoho ušetřilo, kdyby bylo pro starý oltář a jeho uměleckou hodnotu více pochopení a nebylo se vše zničilo. Roku 1829 pořízen pravý postranní oltář sv. Jana Nepomuckého za 97 zl. a levý Visitations B. Maria V za 96 zl. 40 kr.

Roku 1834 postavena část hřbitovní zdi. Roku 1837 postavena ostatní hřbitovní zeď – obruba – s branou a pokryta tesanými kameny.

Roku 1851 byla věž kostela omítnuta a obílena Ku levé straně věže byla přistavena po potřeby hrobníků komora – márnice. Celý kostel i s věžemi byl znovu pokryt šindelem. Roku 1855 střecha natřena fermežovou barvou.

Roku 1890 stará kamenná dlažba v kostele byla nahrazena novou. Položeno 5 700 kusů dlaždic. Roku 1891 byly 72 roků stará okna v kostele nahrazeny novými.

10.2.1852 prohlásil papež Pius IX hlavní oltář za každodenně privilegovaný k získání odpustků pro mše sv. Mramorová deska se zlatým zápisem o tom zasažena do hlavního oltáře r. 1853.

Roku 1897 za faráře Josefa Neškudly provedena renovace kostela. Dekorativní malíř Ludvík Nejedlý z Bydžova s pomocníky kostel vymaloval. Malíř Eduard Neuman namaloval hlavní obraz nad oltář a křížovou cestu. 3 oltáře vyměněny, varhany opraveny, rozšířeny a zvětšeny, lavice v kostele upraveny, bohoslužebná roucha a vnitřní zařízení, vše pořízeno nové. Na věž dány nové hodiny. Nová báň zhotovena a na věž vytažena. 29.6.1897 do knoflíku báně dán pamětní spis. Oprava stála 5.609 zl, tj. 11.218 Korun. Dne 24. 10 1897 byl kostel biskupem Eduardem Brynychem slavnostně znovu vysvěcen.

Roku 1913 střecha kostela i věže pokryty eternitem. Roku 1923 provedena oprava odulých a opadalých omítek na kostele, na věži znovuzřízena žaluziová okna, dáno 1 okno železné a celá omítka obarvena – otónována. Stálo to 21.448.90 Kčs Roku 1927 vyzděny 3 nové hřbitovní sloupy z bílých cihel pro bránu a zavěšena na ně 1 nová železná brána veliká a 1 postranní menší.

Roku 1954 provedena byla stavba nového hřbitova Stará kamenná obruba, která obepínala kulatý hřbitov okolo kostela byla rozbořena. Kamene z ní použilo se na základy a obvodovou zeť nového velkého hřbitova. Pilíře mezi drátové pletivo vyzděny z cihel – ale špatných. V západním rohu hřbitova postaven malý domek – márnice – umrlčí komora. Rozšíření a stavbu hřbitova prováděla obec: Místní národní výbor v akci „Z“. Lidé pracovali většinou zdarma. Roku 1961 byla okna kostela z r. 1891 nahrazena novými. Při bouři v srpnu 1966 shodil vítr střechu ze staré márnice u kostela – z r. 1851. Pobořená zeď byla zbořena a ze získaných cihel a kamene postavena sínka – závětří – před hlavním vchodem do kostela.

Roku 1967 – 68 za duchovní správy P. Rudolfa Seidla provedena velká a důkladná oprava kostela. Velká věž byla opravena a oplechována. Malá věžička postavena nová, ciferníky hodin renovovány, vyměněno nebo pořízeno nové oplechování, vyměněny žlaby, vyměněny dvéře u kostela, za nové dubové. Všechen eternit se střechy sundán, střecha opravena a kostel znovu pokryt eternitem. Stará venkovní omítka zvětralá, pokud dříve neopadala, byla otlučena a celý kostel ohozen tvrdou cementovou omítkou s pískem z Rašovic. Pamětní zápis z r. 1877 nalezený ve věži byl doplněn novým zápisem, mincemi a j. v, uložen do nové větší plechové schránky, zaletován a dán do knoflíku báně na velkou věž – dne 1.7.1968.

Obrázek: Kostel Proměnění páněObrázek: Kostel Proměnění páněObrázek: Kostel Proměnění páně

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: