SMLOUVA MEZI ELDACO S.R.O. A OBCÍ VÝPRACHTICE NA VÝSTAVBU VTE

Vydáno: 19.2.2007 (8311 přečtení) | Téma: Větrné elektrárny


Smlouva o spolupráci uzavřena mezi

ELDACO s.r.o.

se sídlem v Rusínově, Olšany 212, PSČ 683 01

zastoupená Ing. Ivou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO : 63476860

DIČ : CZ63476860

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, v oddíle C., vložka číslo 20 509


dále jen investor


a


Obec Výprachtice

se sídlem ve Výprachticích, Výprachtice č.p. 3, PSČ 561 34

zastoupenou panem JUDr. Miroslavem Stejskalem, starostou obce

IČO : 00279765


dále jen obec


Účel smlouvy

Investor hodlá připravit a realizovat stavbu jedné větrné elektrárny VESTAS V 100–2,75MW, z níž bude elektrická energie odváděna do sítě společnosti VČE a.s. kabelovým vedením 22kV. Účelem této smlouvy je zajistit vzájemnou spolupráci obou smluvních stran při přípravě i realizaci této stavby a při jejím provozování, a to na základě oboustranné výhodnosti.


Povinnosti investora

Činnost investora směřující k zajištění výše uvedeného záměru bude spočívat především na vyhodnocení stanoviště z hlediska větrného potenciálu, vhodnosti pozemků a možnosti připojení do distribuční sítě vysokého napětí.

zajištění potřebných pozemků formou vlastnictví, nájmu, věcných břemen atd. zajištění rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a s tím související agendy. zajištění financování, případně spoluinvestora pro financování a realizaci stavby i její následné provozování.

Investor se zároveň zavazuje, že:

  • uzavře pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené výstavbou a provozem větrné elektrárny.
  • při výše jmenovaných činnostech bude co nejvíce šetřit zájmů obce, zájmů vlastníků dotčených i okolních pozemků a zájmů osob hospodařících na pozemcích.
  • Po ukončení provozu, popř. při konečném zastavení provozu před plánovanou dobou činnosti elektrárny, odstraní stavbu a dotčené pozemky uvede do původního stavu.
  • Investor prohlašuje a dokládá kopií výpisu z obchodního rejstříku, že má příslušná oprávnění potřebná k přípravě a realizaci projektu.

Povinnosti obce

Obec bude nápomocná investorovi při zpracování projektu a stavebním řízení především tím, že v rámci svých kompetencí a možností udělí všechna potřebná povolení, respektive souhlasná vyjádření podle příslušných právních předpisů a to jako obec i případně jako vlastník pozemků dotčených předmětným projektem, pokud takovýto případ nastane.

Obec bude vstřícná při jednáních o využití obecních pozemků jako přístupových komunikací a kabelových tras pro účely stavby větrné elektrárny za podmínek, jež budou definovány ve smlouvě, která bude uzavřena, aby vzájemné vztahy řešila.

Obec bude všechny aktivity v oboru větrné energetiky v lokalitě Výprachtice – Horní hrubá strana, v souvislosti s výstavbou větrné elektrárny vyvíjet výhradně jen s investorem, případně jeho právním nástupcem.


Právní nástupnictví

Práva a povinnosti vyplývající z této-smlouvy přecházejí na všechny případné právní nástupce obou smluvních stran.

Investor je oprávněn k převedení užívacích či vlastnických práv k projektu na třetí osobu. V případě, že investor převede užívací či vlastnická práva k projektu ve fázi plánování, realizaci, nebo provozu větrné elektrárny, zavazuje se převést na tuto osobu i svoje závazky, vyplývající z této smlouvy. Neučiní-li tak, pak je povinen plnit tyto závazky on sám.

Obec musí být o každém převodu investorem neprodleně informována.


Nabytí účinnosti a platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a schválením této smlouvy zastupitelstvem obce.

Smlouva se uzavírá na dobu 20-ti let ode dne uvedení větrné elektrárny do provozu s rozvazovací podmínkou 3 let od podpisu smlouvy, nedojde-li do této doby k zahájení stavby.

Tuto smlouvu lze ukončit pouze v případě, že investor nezíská nejdéle do 3 let od podpisu smlouvy stavební povolení na stavbu jedné větrné elektrárny jakéhokoliv typu.


Smluvní odměna obce

Za poskytnutí spolupráce vyplývající z této smlouvy obdrží obec odměnu č.l ve výši:


800. 000,–Kč (slovy osmsettisíc korun českých)


splatnou do 30 dnů po kolaudaci stavby větrné elektrárny, nejpozději však 90 dní ode dne uvedení větrné elektrárny do provozu.

Po uplynutí šesti let od kolaudace stavby obdrží obec za každý rok provozu elektrárny, tj.za 7.a každý další rok, odměnu č.2 ve výši:


100.000,–Kč (slovy jednostotisíc korun českých)


Odměna bude splatná vždy ve stejný den a měsíc, ve kterém byla splatná odměna dle předcházejícího bodu 1 na probíhající sedmý a každý další rok do odstranění stavby.

Veškeré odměny vyplývající z této smlouvy budou od data podpisu smlouvy každoročně valorizovány o inflaci, zveřejněnou Českou národní bankou.

V případě, že Česká republika v průběhu plnění závazků z této smlouvy vyplývajících přijme evropskou měnu euro, zavazuje se investor poskytnout obci ode dne platnosti nové měny plnění v této měně. Od tohoto dne se odměna č.2 bude vyplácet pouze v závislosti na výši výkupní ceny větrné energie, a to tak, že poměr výkupní ceny za 1 kWh větrné energie platné v den podpisu smlouvy ku odměně č.2 pro obec v korunách českých bude zachován i pro ceny v měně euro.


Sankce

Pakliže se investor dostane se svým finančním plněním vůči obci do prodlení, zavazuje se uhradit spolu s plněním i úrok z prodlení, který činí v tomto případě 0,5% z dlužné částky denně, kdy prodlení běží od prvního dne, který následuje po termínu splatnosti. Tento úrok z prodlení se počítá od počátku prodlení, až do zaplacení dlužné částky.


Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž jeden obdrží obec a ostatní budou pro účely investora.

Veškeré dodatky dohody a ujednání týkající se právního vztahu založeného touto smlouvou, vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Změnu této smlouvy může navrhnout kterákoliv smluvní strana. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.